1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VÝKLAD POJMOV

 1. Prevádzkovateľom webového portáluhttp://www.bridee.online/ je obchodná spoločnosť Bridee, s. r. o., so sídlom Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, IČO: 55 972 446, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 55782/T (ďalej aj ako „Poskytovateľ“).

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a podmienky používania pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov (ďalej ako „B2B obchodné podmienky“) upravujú podmienky používania webového portálu www.bridee.online (ďalej ako „Portál“) pre návštevníkov Portálu v postavení právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov.

 1. Tieto B2B obchodné podmienky sú ako obchodné podmienky, v zmysle ustanovenia § 273 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou každej Zmluvy, ktorá je uzatvorená prostredníctvom Portálu medzi Poskytovateľom a návštevníkom Portálu v postavení podnikateľa (právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom).

 1. Cieľom Portálu je vytvorenie prezentačného priestoru v online prostredí pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov, na ktorom budú môcť prezentovať nimi ponúkané služby. Prevádzkovateľ týmto výslovne vyhlasuje, že služby poskytované na Portáli nie sú službami sprostredkovania zamestnania za úhradu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Prevádzkovateľ nie je personálnou agentúrou poskytujúcou služby zamestnania za úhradu v zmysle vyššie špecifikovaného právneho predpisu.

 1. Na účely týchto B2B obchodných podmienok, ako aj na účely vzniku, zmeny a zániku akýchkoľvek právnych alebo iných vzťahov, ktoré vzniknú na základe týchto B2B obchodných podmienok prostredníctvom Portálu, sa nasledujúce pojmy vykladajú takto (ak nie je ďalej v týchto B2B obchodných podmienkach ustanovené inak):

 • Poskytovateľ “je právnická osoba Bridee.online, s. r. o., Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, IČO: 54 047 013, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 49992/T

 • Objednávateľje právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ, ktorá využíva služby Portálu určené pre Registrovaných používateľov;

 • Profil je profil Registrovaného používateľa, prostredníctvom ktorého je Registrovaný používateľ oprávnený využívať funkcie Portálu;

 • Službysú služby poskytované Registrovaným používateľom, medzi ktoré patria služby opísané v čl. IV. týchto B2B obchodných podmienok;

 • Zákazník“ “ je akákoľvek fyzická osoba, ktorá je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a (ďalej aj ako „Spotrebiteľ“), ktorý na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom elektronického formulára vstupuje do zmluvného vzťahu s Poskytovateľom;

 • Dodávateľ“ je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorí na Portáli prezentujú nimi ponúkané služby a s ktorými sa môžu Prostredníctvom Portálu Registrovaní používatelia skontaktovať;

 • Zmluvnými stranami“ sa rozumie spoločné označenie Poskytovateľa a Objednávateľa;

 • Zmluvou“ sa rozumie zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom prostredníctvom elektronického formulára a webovej stránky, a v ktorej sa Poskytovateľ zaväzuje poskytnúť Službu vrátane všetkých medzi Zmluvnými stranami dohodnutých plnení a Objednávateľ sa zaväzuje za Službu s príslušnými plneniami zaplatiť stanovenú cenu;

 1. Kontaktnými údajmi Prevádzkovateľa sú: Bridee.online, s. r. o., Štefánikova 1408/58, 905 01 Senica, tel. č.: +421 908 122 333 alebo email: info@bridee.online, pričom prostredníctvom uvedených kontaktných údajov Prevádzkovateľa je možné realizovať akékoľvek podnety alebo sťažnosti súvisiace s poskytovaním Služieb na Portáli alebo týkajúce sa Portálu, vrátane reklamácií podľa podmienok ustanovených nižšie.

 1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY UŽÍVANIA PORTÁLU OBJEDNÁVATEĽOM


 1. Každý Objednávateľ v postavení právnickej osoby používaním Portálu vyhlasuje, že:

 • 1.1 je právnickou osobou, ktorá bola zriadená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo sa v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky považuje za podnikateľa v zmysle článku 2 ods. 2. Obchodného zákonníka, prípadne právnickou osobou platne zriadenou podľa práva krajiny, v ktorej má sídlo,

 • 1.2 bude používať Portál v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a krajiny, ktorej podľa práva ktorého je zriadený, a dobrý mravmi, najmä že nebude pridávať na Portál obsah alebo príspevky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky a krajiny, ktorej podľa práva ktorého je zriadený, alebo že nebude takým spôsobom Portál využívať, a že informácie, dáta a osobné údaje zverejnené na Portáli nebude nijakým spôsobom zneužívať a že berie na vedomie, že databázy zverejnené na Portáli sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa,

 • 1.3. pri registrácii na Portáli uvedie svoje správne a presné identifikačné údaje,

 • 1.4. sa oboznámila s týmito B2B obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov (informáciami o spracúvaní osobných údajov pre kontaktné osoby a zástupcov právnických osôb), ktoré sú zverejnené v príslušnej sekcii Portálu,

 • 1.5. bude používať Portál tak, aby nepoškodila práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, Registrovaných používateľov a Zákazníkov.

 1. Každý Objednávateľ v postavení fyzickej osoby – podnikateľa používaním Portálu vyhlasuje, že

 • 2.1. je fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá podniká na základe vydaného živnostenského alebo iného podnikateľského oprávnenia podľa príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo predpisov krajiny, v ktorej je za účelom podnikateľskej činnosti registrovaný, a je v súlade s týmito právnymi predpismi oprávnený na výkon podnikateľskej činnosti, ktorú na Portáli prezentuje alebo sa v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo predpisov krajiny, v ktorej je za účelom podnikateľskej činnosti registrovaný, považuje za podnikateľa,

 • 2.2. bude používať Portál v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, predpismi krajiny, v ktorej je za účelom podnikateľskej činnosti registrovaný, a dobrý mravmi, najmä že nebude pridávať na Portál obsah alebo príspevky, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi krajiny, v ktorej je za účelom podnikateľskej činnosti registrovaný, alebo že nebude takým spôsobom Portál využívať, a že informácie, dáta a osobné údaje zverejnené na Portáli nebude nijakým spôsobom zneužívať a že berie na vedomie, že databázy zverejnené na Portáli sú duševným vlastníctvom Poskytovateľa,

 • 2.3. pri registrácii na Portáli uvedie svoje správne a presné osobné a identifikačné údaje,

 • 2.4. sa oboznámil s týmito B2B obchodnými podmienkami a Zásadami ochrany osobných údajov (informáciami o spracúvaní osobných údajov pre fyzické osoby – podnikateľov), ktoré sú zverejnené v príslušnej sekcii Portálu,

 • 2.5. bude používať Portál tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, Registrovaných používateľov a Zákazníkov.

 1. Registrovaný používateľ je oprávnený využívať všetky funkcie Portálu a Služby poskytované na Portáli pre Registrovaných používateľov, ktoré sú špecifikované nižšie v týchto B2B obchodných podmienkach, za splnenia tam uvedených podmienok.

 1. REGISTRÁCIA POUŽÍVATEĽA (VZNIK ZMLUVY)


 1. Každý Objednávateľ, ktorý spĺňa podmienky uvedené v článku II. týchto B2B obchodných podmienok, je oprávnený v prípade svojho záujmu registrovať sa na Portáli a stať sa Registrovaným používateľom, a to postupom opísaným v článku III. týchto B2B obchodných podmienok.

 1. V prípade záujmu o registráciu na Portáli je Objednávateľ povinný:

 • 2.1. vyplniť všetky povinné polia registračného formulára na Portáli v sekcii „Registrácia/Prihlásenie“, v časti „Zóna pre dodávateľov“, ktorými sú:
  • 2.1.1. názov/obchodné meno, sídlo/miesto podnikania,

  • 2.1.2. IČO, DIČ, IČ DPH (ak je platiteľom DPH) alebo ich prípadné ekvivalenty podľa práva krajiny, podľa ktorej je Objednávateľ – právnická osoba zriadená alebo Objednávateľ – fyzická osoba podnikateľ registrovaná alebo meno, priezvisko, bydlisko a dátum narodenia,

  • 2.1.3. e-mailovú adresu Objednávateľa,

  • 2.1.4. údaje o kontaktnej osobe v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa kontaktnej osoby a telefónne číslo kontaktnej osoby, oblasť pôsobnosti (minimálne jednu z ponúkaných možností),


 1. 2. po vyplnením všetkých povinných polí registračného formulára je povinný sa oboznámiť s ustanoveniami týchto B2B obchodných podmienok a v prípade súhlasu s ich znením je povinný svoj súhlas s týmito B2B obchodnými podmienkami a s tým, že momentom uzatvorenia Zmluvy sa stanú jej neoddeliteľnou súčasťou, vyjadriť prostredníctvom zaškrtnutia na to určeného políčka pod registračným formulárom súhlas s vyššie uvedeným (pri oboznamovaní sa so znením B2B obchodných podmienok je Objednávateľ oprávnený sa oboznámiť aj so Zásadami ochrany osobných údajov Portálu, ktoré obsahujú informácie o tom, ako budú osobné údaje kontaktných osôb Objednávateľa v prípade registrácie na Portáli Poskytovateľom spracúvané),

 1. 2.3. po vyplnení všetkých povinných polí registračného formulára a vyjadrení súhlasu so znením týchto B2B obchodných podmienok je Objednávateľ oprávnený kliknúť na tlačidlo „Registrovať“ alebo iné tlačidlo s obdobným významom.

 1. Splnenie krokov v bodoch 2.1. až 2.3. tohto článku B2B obchodných podmienok sa považuje za odoslanie návrhu na uzatvorenie Zmluvy o používaní Služieb Portálu (ďalej ako „Zmluva“). V prípade, ak Objednávateľ nesúhlasí so znením týchto B2B obchodných podmienok alebo nespĺňa ktorúkoľvek z vyššie uvedených podmienok registrácie na Portáli, nie je oprávnený sa na Portáli registrovať (odoslať Poskytovateľovi registráciu).

 1. Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky registrácie, doručí Poskytovateľ po prijatí odoslaného registračného formulára prostredníctvom e-mailovej správy odoslanej na e-mailovú adresu Objednávateľa, ktorú uviedol v registračnom formulári, prijatie registračného formulára a potvrdenie o prijatí registrácie. Doručením potvrdenia o registrácií podľa predchádzajúcej vety vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom Zmluva, na ktorú sa vzťahujú tieto B2B obchodné podmienky, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 1. Povinné informácie, ktoré Objednávateľ vyplní v registračnom formulári musia byť v súlade so skutočnosťou. Registrovaný používateľ je povinný v prípade zmeny akéhokoľvek registračného údaju opraviť tento údaj vo svojom Profile bez zbytočného odkladu.

 1. Objednávateľ sa na Portáli môže byť pod rovnakými registračnými údajmi registrovaný len raz. Pod rovnakými registračnými údajmi mu ďalšia registrácia nebude umožnená.

 1. Po vzniku Zmluvy sa Objednávateľ stáva Registrovaným používateľom. Registrovaný používateľ má sprístupnenú základnú verziu Portálu, v ktorej si môže upraviť svoje základné informácie, pričom tieto nie sú na Portály zverejňované. Registrovaný používateľ je oprávnený si vybrať jeden z balíkov Služieb v časti „Plány členstva.“

 1. SLUŽBY A BALÍKY PORTÁLU


 1. Každý Registrovaný používateľ si môže na Portáli vytvoriť svoj vlastný Profil. Profil bude obsahovať povinné údaje, ktoré Registrovaný používateľ zadal pri registrácii a ďalšie nepovinné údaje, ktoré si Registrovaný používateľ podľa vlastného uváženia a v zmysle týchto B2B obchodných môže doplniť, a to v rozsahu jednotlivých balíčkov podľa nižšie uvedených pravidiel.

 1. Registrovaní používatelia môžu využívať nasledujúce balíky služieb: Balík premium a Balík základ. Kombinácia jednotlivých balíkov nie je možná.

 1. V rámci Balíka premium môžu Registrovaní používatelia využívať nasledovné Služby:

BALÍK

Špecifikácia služby

Balík premium

vytvoriť si na Portáli osobný Profil s povinným a nepovinnými údajmi a vlastným popisom bez obmedzenia množstva údajov v rozsahu podľa technických možností Portálu s neobmedzeným počtom znakov v popise

možnosť pridať si rozšírené informácie s doplnkovými službami

e-mailové upozornenie po doručení novej správy do chatu

1 kus cover fotografie

počet fotografií na profile podľa možností softvéru

možnosť pridať si link na youtube.com videá, prípadne aj na iné videoslužby

aktívny kalendár

žiadna zobrazovaná reklama na profile

zobrazenie referencií

prepojenie profilu so službou Facebook, Instagram, webovou stránkou

zobrazenie telefonického kontaktu

možnosť za odplatu promovať svoj profil vo vyhľadávaní alebo priamo medzi skupinou dodávateľov podobných služieb

možnosť získať PROMOKÓD za odporúčania

uzatvárať zmluvy so zákazníkmi prostredníctvo chatu,

vytvárať Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v PDF formáte

 1. V rámci Balíka základ môžu Registrovaní používatelia využívať nasledovné Služby:

BALÍK

Špecifikácia služby

Balík základ

vytvoriť si na Portáli osobný Profil s povinným a nepovinnými údajmi a vlastným popisom bez obmedzenia množstva údajov v rozsahu podľa technických možností Portálu s počtom znakov 160 v popise

e-mailové upozornenie po doručení novej správy do chatu

1 kus cover fotografie

počet fotografií na profile maximálne 6 kusov

zobrazenie referencií

uzatvárať zmluvy so zákazníkmi prostredníctvo chatu,

vytvárať Zmluvy o prenájme nebytových priestorov v PDF formáte

 1. Súčasťou Balíka základ a Balíka premium je aj aplikácia chat, prostredníctvom ktorého bude môcť Zákazník osloviť konkrétneho Registrovaného používateľa. V rámci chatu, bude sprístupnené políčko „Dohodli sme sa“, po zakliknutí ktorého vznikne medzi Registrovaným používateľom a Zákazníkom zmluva, obsah ktorej sa bude nachádzať v chate. Následne bude Zákazníkovi a Registrovanému používateľovi zaslaná e-mailová správa s informáciou, že medzi nimi došlo k uzatvoreniu zmluvy s odkazom na konkrétny chat.

 1. Registrovaným používateľom, ktorí prezentujú a ponúkajú nebytové priestory, bude v rámci služieb poskytovaných v rámci Balíka základ aj Balíka premium umožnené vytvoriť Zmluvu o prenájme nebytových priestorov v PDF formáte. Do tejto zmluvy bude po jej vytlačení potrebné doplniť dohodnutú cenu za predmet nájmu.

 1. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že pri využívaní Služieb Balíka základ a Balíka premium sa môžu v podstránke jeho profilu (náhľade) na Portáli zobrazovať aj profily iných Registrovaných používateľov ako konkurenčné profily.

 1. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že príslušný balík Služieb je oprávnený využívať a bude mu sprístupnený až po úspešnej registrácii ,výbere konkrétneho balíka Služieb v časti „Plány členstva“ a úhrade Odplaty, a to na obdobie 365 dní (slovom: tristošesťdesiatpäť dní) odo dňa zaplatenia Odplaty (ďalej len „Doba aktivácie Služby“).

 1. DOBA AKTIVÁCIE SLUŽBY


 1. Registrovaný používateľ je po zaplatení Odplaty oprávnený používať príslušný Balík Služieb, ktorý si vybral a zaplatil, a to počas Doby aktivácie Služby.

 1. Doba aktivácie Služby začína dňom zaplatenia Odplaty. Doba aktivácie Služby sa pritom automaticky predlžuje o ďalších 365 dní (slovom: tristošesťdesiatpäť dní) od posledného dňa Doby aktivácie Služby, ak sa Registrovaný používateľ z automatického predlžovania neodhlási.

 1. Pri automatickom predlžovaní Doby aktivácie Služby dôjde k tomu, že v posledný deň Doby aktivácie Služby (t. j. 365 deň odo dňa zaplatenia Odplaty) sa Registrovanému používateľovi automaticky stiahne Odplata podľa aktuálne platného cenníka a Registrovaný používateľ je oprávnený používať Portál a služby Poskytovateľa, ktoré na ňom poskytuje v rámci príslušného Balíka, ktorý Registrovaný používateľ používal počas posledného dňa Doby aktivácie Služby pred jej automatickým predĺžením.

 1. Odhlásenie sa z automatického predlžovania je možné priamo v Portály v sekcii „Plány členstva.“ Odhlásenie sa z automatického predlžovania je možné pokým sa Doba aktivácie Služby automaticky nepredĺži. O automatickom predĺžení Doby aktivácie Služby bude Registrovaný používateľ informovaný najneskôr 7 dní pred automatickým obnovením Doby aktivácie Služby.

 1. V prípade, že sa Registrovaný používateľ odhlási z automatického predlžovania Doby aktivácie Služby a Doba aktivácie Služby uplynie bez automatického obnovenia, Poskytovateľ nebude poskytovať Služby Registrovanému používateľovi a jeho profil sa Zákazníkom nezobrazí.

 1. ODPLATA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY


 1. Po registrácii a doručení potvrdenie o prijatí registrácie je Registrovaný používateľ povinní uhradiť Odplatu za príslušný zvolený balík Služieb, ktorý si zvolil, ak nie je ďalej uvedené inak. Odplata za príslušný balík Služieb sa platí na jeden rok vopred. Po úhrade Odplaty je Registrovaný používateľ oprávnený využívať zvolený balík Služieb po Dobu aktivácie Služby.

 1. Cena na využívanie jednotlivých balíkov Služieb na Portáli (ďalej aj ako „Odplata“), ktoré sú Registrovaní používatelia oprávnení využívať, je Poskytovateľom stanovená vo výškach určených v príslušných cenníkoch Poskytovateľa zverejnených na Portáli, ktoré sa ich zverejnením na Portáli v na to určenej sekcii považujú za aktuálne platné cenníky Poskytovateľa a sú neoddeliteľnou súčasťou týchto B2B obchodných podmienok. Výška Odplaty za jednotlivé Služby je platná a účinná v čase jej zverejnenia v príslušnom cenníku. Výška Odplaty za jednotlivé Služby (balíky) je uvedená aj pri registrácii v časti výberu Služby.

 1. Odplatu za príslušný balík Služieb je Registrovaný užívateľ povinný uhradiť prostredníctvom platobnej brány TrustPay, tam uvedeným postupom, a to bezodkladne. Pri úhrade Odplaty za príslušný balík Služieb je Registrovaný používateľ povinný postupovať podľa pokynov uvedených na Portáli (vždy však výlučne za predpokladu, že pri zadávaní objednávky Služieb je platobná brána aktívna, inak sa toto ustanovenie tohto bodu tohto článku B2B obchodných podmienok neuplatňuje).

 1. Pri platbe Odplaty za zvolený balík Služieb je Registrovaný používateľ povinný uvedenú Odplatu za zvolený balík Služieb uhradiť bezodkladne po potvrdení objednávky Služieb. V prípade, ak v uvedenej lehote Registrovaný používateľ Odplatu za zvolený balík Služieb neuhradí, doručí mu Poskytovateľ výzvu na úhradu Odplaty za zvolený balík Služieb, na základe ktorej je povinný uhradiť Odplatu za zvolený balík Služieb do 15 dní odo dňa doručenia takejto výzvy Poskytovateľa. V prípade, ak Registrovaný používateľ neuhradí Odplatu za zvolený balík Služieb ani v dodatočnej lehote poskytnutej mu Poskytovateľom podľa tohto bodu B2B Obchodných podmienok, nebudú mu Poskytovateľom poskytnuté Služby v zmysle zvoleného balíka Služieb a Zmluva zanikne, o čom bude Poskytovateľ Registrovaného používateľa informovať prostredníctvom e-mailovej správy. Zánikom Zmluvy zaniká zároveň registrácia Registrovaného používateľa a tento je oprávnený sa znova na Portály registrovať.

 1. Registrovaný používateľ týmto v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky súhlasí s vystavením a následným doručením faktúry (daňového dokladu) za zvolené Služby na Portáli elektronickou formou. Registrovaný používateľ týmto berie na vedomie, že Poskytovateľ aktivuje príslušný balík Služieb vždy najneskôr do 24 hodín odo dňa preukázateľného prijatia úhrady Odplaty za zvolené Služby spôsobom podľa bodu 3. tohto článku B2B Obchodných podmienok. Od momentu aktivácie príslušného balíka Služieb je Registrovaný používateľ oprávnený využívať príslušné Služby. Registrovaný používateľ tiež berie na vedomie, že lehota na aktiváciu príslušného balíka Služieb po úhrade Odplaty podľa tohto bodu tohto článku B2B Obchodných podmienok môže byť Poskytovateľom predĺžená v prípade, ak bez jeho zavinenia, v dôsledku technického alebo iného výpadku na strane dodávateľov príslušných služieb spojených s prevádzkou Portálu nebude možné aktivovať príslušný balík Služieb vo vyššie uvedenej lehote.

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zvýšiť Odplatu Služieb, a to zmenou príslušného cenníka podľa ustanovení tohto článku týchto B2B Obchodných podmienok. O každej zmene Odplaty za balík Služieb Poskytovateľ informuje Registrovaných používateľov vopred, prostredníctvom zverejnenia aktuálne platného cenníka v príslušnej časti Portálu a/alebo a e-mailovej správy. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť aj rozsah ním poskytovaných Služieb v jednotlivých balíkoch, a to prostredníctvom zmeny týchto B2B Obchodných podmienok. Táto zmena sa netýka už Registrovaných používateľov počas Doby aktivácie Služby.

 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA, REGISTROVANÉHO POUŽÍVATEĽA


 1. Registrovaný používateľ je povinný:

 • 1.1. využívať Portál a Služby na ňom poskytované tak, aby nepoškodil práva a právom chránené záujmy Poskytovateľa, ostatných Registrovaných používateľov a Zákazníkov,

 • 1.2. používať Portál v súlade s týmito B2B obchodnými podmienkami, v súlade s dobrými mravmi a v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä žiadnym spôsobom:
  1. nepropagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

  1. nepropagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

  1. otvorene alebo skrytou formou nepropagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

  1. nepoužívať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou,

  1. neohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

  1. neodosielať príspevky s erotickým obsahom,

  1. nepropagovať detskú pornografiu,

  1. otvorene alebo skrytou formou nepropagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov,

  1. nepropagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb,

  1. otvorene alebo skrytou formou nepropagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať,

  1. nepropagovať a neuskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky,

  1. neuvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu priniesť inému subjektu neoprávnený prospech alebo výhodu,

  1. neobchádzať vyššie uvedené zákazy.


 1. Registrovaní používatelia sú povinní na Portáli zverejňovať a poskytovať len správne a presné informácie, najmä reálne údaje o svojej osobe (fyzickej alebo právnickej) tak, aby mohol Poskytovateľ poskytovať Služby riadne v súlade s týmito B2B obchodnými podmienkami. Za zverejnené a poskytnuté informácie sú zodpovední Registrovaní používatelia.

 1. Registrovaní používatelia, ktorí prezentujú a ponúkajú nebytové priestory, musia tieto presne špecifikovať, a to tak že k nim uvedú názov priestorov (ak má priestor alebo stavba zaužívaný názov), adresu, katastrálne územie, v ktorom sa priestor nachádza a súpisné číslo stavby, v ktorej sa priestor nachádza. V prípade ak sa bude prenajímať len časť nebytového priestoru, sú Registrovaní používatelia povinní uviesť aj číslo nebytového priestoru.

 1. Registrovaní používatelia pri využívaní Služieb Portálu nesmú:

 • 4.1. vytvoriť na Portáli falošný profil Registrovaného používateľa alebo použiť identitu inej fyzickej osoby alebo inej právnickej osoby (v zmysle príslušných právnych predpisov) a vydávať ju za svoju vlastnú,

 • 4.2. uvádzať v hodnoteniach Registrovaných používateľov zverejnených na Portáli nepravdivé, nesprávne, klamlivé, zavádzajúce a / alebo neúplné informácie, ktoré môžu poškodiť záujmy zverejnených Registrovaných používateľov,

 • 4.3. kopírovať, sťahovať a / alebo iným spôsobom používať údaje zverejnené na Portáli alebo porušovať práva duševného vlastníctva, najmä ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvá a podobne, najmä ich neoprávneným sprístupňovaním alebo vydávaním za vlastné,

 • 4.4. porušovať práva duševného vlastníctva Poskytovateľa, najmä kopírovať alebo distribuovať technológie používané Poskytovateľom na prevádzku Portálu, požívanie loga Poskytovateľa a / alebo akékoľvek iné práva Poskytovateľa,

 • 4.5. zverejňovať podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo prejavov jej osobnej povahy, to neplatí ak má Registrovaný používateľ udelený súhlas k ich použitiu.

 1. Registrovaní používatelia musia bezpečne uchovávať heslo k ich profilu na Portáli, pričom sa zaväzujú bezodkladne kontaktovať Poskytovateľa, ihneď po tom ako zistia neautorizované použitie svojho profilu.

 1. Registrovaný používateľ je oprávnený počas Doby aktivácie Služby zmeniť ním zvolený balík Služieb za iný. Zmenou príslušného balíka Služieb nedochádza k zmene Doby aktivácie Služby. V prípade prechodu z Balíka premium na Balík základ platí, že Registrovanému používateľovi nevzniká nárok na vrátenie alikvotnej časti už zaplatenej Odmeny za obdobie, za ktoré bude využívať Balík základ. V prípade zmeny Balíka základ na Balík premium platí, že Registrovaný používateľ je povinný Poskytovateľovi uhradiť rozdiel medzi alikvotnou čiastkou Odmeny za Balík premium a alikvotnou čiastkou Odmeny za Balík základ. Po zmene zvoleného balíka Služieb platí, že pri automatickom obnovení Doby aktivácie Služby sa Registrovanému používateľovi obnovuje ten balík Služieb, ktorý používal posledný deň pôvodnej Doby aktivácie Služby pred jej automatickým obnovením.

 1. Poskytovateľ je povinný vytvárať pre Registrovaného používateľa podmienky k tomu, aby mohol využívať Služby na Portáli v plnom rozsahu.

 1. Každý Registrovaný používateľ je oprávnený editovať a upravovať svoj osobný profil na Portáli v rozsahu podľa vyššie uvedených balíkov Služieb. Každý Registrovaný používateľ je oprávnený nahlásiť Profil iného používateľa Portálu v prípade, ak zistí alebo ma podozrenie, že prostredníctvom tohto Profilu dochádza k porušovaniu podmienok používania Portálu alebo k porušovaniu zákazov a obmedzení špecifikovaných v bodoch 1. a 4. tohto článku týchto B2B Obchodných podmienok. Poskytovateľ každé takéto nahlásenie Profilu užívateľa hodnotí osobitne.

 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odoprieť alebo obmedziť Registrovanému používateľovi prístup na Portál, alebo odstrániť akúkoľvek elektronickú aktivitu Registrovaného používateľa (hodnotenia, atď.) z Portálu, a to hlavne z dôvodu poškodzovania Poskytovateľa alebo iného Registrovaného používateľa, z dôvodu iného závažného porušenia týchto B2B obchodných podmienok.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


 1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že Služby, ktoré na Portáli ponúka Registrovaným používateľom, budú poskytnuté tak, ako je ustanovené v týchto B2B obchodných podmienkach a budú spĺňať požiadavky na bežnú kvalitu ponúkanej Služby v súlade s charakterom ponúkanej Služby a týmito B2B obchodnými podmienkami.

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za vady ponúkanej Služby po dobu jej poskytovania Registrovanému používateľovi.

 1. Registrovaný používateľ je oprávnený si uplatniť zodpovednosť za vady (ďalej ako „reklamácia“):

 • 3.1. poskytnutej Služby (t. j. v prípade, ak Poskytovateľ zvolenú Službu vôbec neposkytol),

 • 3.2. kvality poskytnutej Služby (t. j. v prípade, ak Poskytovateľ neposkytol zvolenú Službu Registrovanému používateľovi tak, ako je to ustanovené v týchto B2B obchodných podmienkach), alebo

 • 3.3. spojené s výškou Odplaty alebo inými skutočnosťami súvisiacimi s úhradou Odplaty za zvolenú Službu.

 1. Reklamáciu sú Registrovaní používatelia povinní uplatniť si u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistili vadu poskytovanej Služby, v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, najneskôr do 3 pracovných dní, kedy sa o príslušnej vade dozvedeli. Po márnom uplynutí tejto lehoty Registrovaným používateľom nároky z vád zanikajú.

 1. Reklamáciu si môže Registrovaný používateľ uplatniť písomne alebo elektronicky na kontaktné adresy Poskytovateľa uvedené v článku I. B2B obchodných podmienok.

 1. V reklamácii Registrovaný používateľ uvedie názov Služby, dátum jej poskytnutia / dátum, kedy mala byť Služba poskytnutá, svoje identifikačné údaje v rozsahu názov / obchodné meno, sídlo / miesto podnikania, IČO, osobné údaje kontaktnej osoby a dôvody, na základe ktorých reklamuje Službu. V týchto dôvodoch uvedie v čom spočíva príslušná vada. Z Reklamácie musí byť dostatočne preukázané, že k vade došlo.

 1. Poskytovateľ prijatú reklamáciu vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa jej prijatia, ak príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Na ďalší postup Poskytovateľa ohľadom spôsobu vybavenia reklamácie a lehoty na vybavenie reklamácie sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a iné všeobecne záväzne platné právne predpisy Slovenskej republiky.

 1. Poskytovateľ môže vybaviť reklamáciu podľa svojho uváženia jedným z nasledovných spôsobov:

 1. zrušenie Zmluvy a vrátenie alikvotnej časti Odmeny,

 1. odstránenie vady,

 1. poskytnutie zľavy z Odplaty,

 1. predĺženie Doby aktivácie Služby.

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné vady, výpadky a / alebo poruchy Portálu, ktorých následkom je prerušenie poskytovania Služieb. Poskytovateľ má právo odstaviť Portál bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

 1. Registrovaní používatelia berú na vedomie, že Portál využívajú na vlastnú zodpovednosť a riziko, pričom berú na vedomie, že môže byť pri využívaní Služieb na Portáli vystavení rôznym obsahom, ktoré môžu byť posúdené ako nevhodné, neslušné alebo urážajúce.

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov zverejnených Registrovanými používateľmi na Portáli, taktiež nezodpovedá za porušovanie práv duševného vlastníctva ani iných práv Registrovanými používateľmi alebo Zákazníkmi.

 1. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím alebo zverejnením informácií na Portáli Registrovaným používateľom zodpovedá sám Registrovaný používateľ, ktorý porušil tieto práva tretích osôb. V prípade sankcionovania Poskytovateľa za porušenie povinností Registrovaného používateľa uvedených v týchto B2B obchodných podmienkach alebo všeobecne záväzných právnych predpisoch Slovenskej republiky, berie Registrovaný používateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu Poskytovateľovi v celom rozsahu.

 1. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené využívaním Služieb na Portáli. Registrovaní používatelia sa zaväzujú, že ak budú voči Poskytovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojí Registrovaný používateľ. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže Registrovaným používateľov, Zákazníkom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Portálu, najmä z dôvodu technických výpadkov, odstávok alebo údržieb, počas ktorých nebudú Služby na Portáli dostupné.

 1. PROMOKÓDY


 1. Ustanovenia o dĺžke Doby poskytovania Služieb, začatia a skončenia Doby poskytovania Služieb a výške Odmeny prípadne jej zľavy platia iba pokiaľ sa neuplatnia ustanovenia tohto článku.

 1. Poskytovateľ je oprávnený v rámci svojich marketingových akcií a kampaní podľa svojho uváženia vydávať a prideľovať PROMOKÓDY.

 1. PROMOKÓD je zložený z písmen a arabských číslic. Zadaním príslušného PROMOKÓDU priamo na Portály Poskytovateľ umožňuje Registrovaným používateľom zmeniť vo svoj prospech zmenu dĺžky Doby poskytovania Služieb, dátumu začatia a skončenia Doby poskytovania Služieb alebo výšky Odmeny prípadne získať z nej zľavu.

 1. S každým PROMOKÓDOM sa pritom spája iná výhoda pre Registrovaného používateľa. Konkrétna výhoda k príslušnému PROMOKÓDU je vždy uvedená v marketingových materiáloch Poskytovateľa, ktoré budú Registrovaným používateľom doručované elektronicky a prideľované podľa uváženia Poskytovateľa.

 1. Po zadaní PROMOKÓDU sa Registrovanému používateľovi okamžite uplatní výhoda, ktorá je spojená s príslušným PROMOKÓDOM.

 1. PROMOKÓDY nie sú prevoditeľné. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že príslušný PROMOKÓD si uplatnil iný Registrovaný používateľ ako ten, ktorému bol PROMOKÓD určený, Poskytovateľ je oprávnený postupovať ako je uvedené v bode 3. článku X. a od Zmluvy okamžite odstúpiť. Rovnako bude Poskytovateľ postupovať v prípade, ak Registrovaný používateľ PROMOKÓD akýmkoľvek iným spôsobom zneužije. Za zneužitie PROMOKÓDU sa pritom považuje také konanie, ktoré nie je podľa Poskytovateľa v súlade so zásadami poctivého obchodného styku.

 1. UKONČENIE ZMLUVY


 1. Každý Registrovaný používateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou, a to kliknutím na políčko „Odstrániť profil“ na Portáli.

 1. Po kliknutí na políčko „Odstrániť profil“ v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku B2B obchodných podmienok, Poskytovateľ bez zbytočného odkladu vymaže (anonymizuje) Profil Registrovaného používateľa na Portáli. Vymazaním Profilu Registrovaného používateľa na Portáli Poskytovateľ zároveň vymaže všetky informácie a osobné údaje poskytnuté a nahrané Registrovaným používateľom (o svojich kontaktných osobách) do profilu Registrovaného používateľa na Portáli. Poskytovateľ zároveň znemožní Registrovanému používateľovi prihlásenie na Portál a využívanie Služieb Portálu. Po kliknutí na políčko „Odstrániť profil“ sa profil Registrovaného používateľa nebude viac zobrazovať Zákazníkom.

 1. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou prostredníctvom elektronickej správy doručenej Registrovanému používateľovi v prípade, ak:

 • 3.1. sa ukáže ktorékoľvek z vyhlásení Registrovaného používateľa podľa článku II. a článku III. týchto B2B obchodných podmienok ako nepravdivé alebo vedome zavádzajúce,

 • 3.2. ak Registrovaný používateľ poruší niektorú zo svojich povinností podľa článku VII. týchto B2B obchodných podmienok,

 • 3.3. v prípade dlhodobého neprihlásenia sa Registrovaného používateľa do svojho profilu na Portáli, ktorým sa rozumie situácia, kedy sa Registrovaný používateľ neprihlási do svojho profilu na Portáli po dobu 6 mesiacov odo dňa posledného prihlásenia alebo po dobu 2 mesiacov od uplynutia Doby aktivácie Služby a

 • 3.4. aktivitou Registrovaného používateľa na Portáli príde k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky, Európskej únie a predpisov štátu, podľa ktorého je Registrovaný používateľ zriadený alebo registrovaný pre podnikanie.

 1. V prípade opísanom v odseku 3.3. tohto článku B2B obchodných podmienok zašle pred odstúpením od Zmluvy Poskytovateľ Registrovanému používateľovi e-mail s upozornením, že Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť a jeho profil môže byť zrušený, ak sa do 5 dní neprihlási do svojho profilu na Portáli a berie tak na vedomie, že profil Registrovaného používateľa bude z Portálu odstránený.

 1. Registrovaní používatelia berú na vedomie, že pri ukončení Zmluvy ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených vyššie v tomto článku B2B obchodných podmienok nemajú nárok na vrátenie uhradenej Odplaty za zvolený balík Služieb, a to aj v prípade, ak k ukončeniu Zmluvy došlo počas plynutia Doby aktivácie Služby.

 1. SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV A ICH OCHRANA


 1. Pri používaní Portálu a využívaní Služieb na Portáli prichádza zo strany Poskytovateľa k spracúvaniu osobných údajov Registrovaných používateľov a kontaktných osôb Registrovaných používateľov, ktoré sú v postavení dotknutých osôb (ďalej ako „Dotknuté osoby“).

 1. Poskytovateľ dbá na to, aby spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo zákonné, spravodlivé a transparentné. Poskytovateľ spracúva osobné údaje vždy len na konkrétne účely vyplývajúce z určených právnych základov a zabezpečuje, aby každé spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb bolo vykonávané v súlade a podľa predpisov o ochrane osobných údajov, najmä v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní Osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov.

 1. Všetky informácie o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom, ku ktorému dochádza prostredníctvom poskytovania Služieb sú zverejnené v informáciách o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO


 1. Všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy sa budú prednostne riešiť zmierlivou cestou.

 1. Pokiaľ sa akýkoľvek spor nepodarí vyriešiť zmierlivou cestou a nebude dohodnuté inak, Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory akéhokoľvek druhu, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, spadajú vždy do právomoci súdov Slovenskej republiky.

 1. Právny vzťah založený touto Zmluvou a týmito B2B obchodnými podmienkami sa bude vždy riadiť slovenským právnym poriadkom, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


 1. Tieto B2B obchodné podmienky upravujú vzťah medzi Poskytovateľom a Registrovanými používateľmi v postavení podnikateľov.

 1. Poskytovateľ je oprávnený zmeniť a / alebo dopĺňať tieto B2B obchodné podmienky aj jednostranne. Poskytovateľ oznámi zmenu B2B obchodných podmienok pred nadobudnutím účinnosti zmeny obchodných podmienok tak, aby sa s nimi mohli oboznámiť všetci Registrovaní používatelia. Zmena je v každom prípade zverejnená na Portáli a Registrovaným používateľom doručená prostredníctvom e-mailu. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových B2B obchodných podmienok užívania strácajú platnosť a účinnosť pôvodné B2B obchodné podmienky užívania. V prípade, ak s novým znením B2B obchodných podmienok Registrovaní používatelia nesúhlasia, sú oprávnení od Zmluvy odstúpiť, a to kedykoľvek až do nadobudnutia účinnosti nových B2B obchodných podmienok (a to prostredníctvom e-mailovej správy doručenej Poskytovateľovi alebo zmazaním svojho profilu).

 1. V prípade, ak niektoré z ustanovení týchto B2B obchodných podmienok je alebo by sa stalo neplatným alebo neúčinným, nemá takéto ustanovenie za následok neplatnosť alebo neúčinnosť celých B2B obchodných podmienok. Poskytovateľ v takom prípade bez zbytočného odkladu nahradí takéto ustanovenie platným a účinným ustanovením, ktoré je významom a obsahom najbližšie nahrádzanému neplatnému a neúčinnému ustanoveniu.

 1. Všetky vzťahy medzi Poskytovateľom a Registrovaným používateľom týmito B2B obchodnými podmienkami alebo Zmluvou výslovne neupravené sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka a následne ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov.

 1. Tieto B2B obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.02.2024.